عنوان کتاب: مدیریت دانش رویکردی جامع
مولف: اصغر محمدی فاتح ، محمد صادق سبحانی، داریوش محمدی
ناشر: پیام پویا
چاپ اول: 1387
قیمت: 3000 تومان
شابک: 987-964-7933-31-5

مدیریت دانش رویکردی جامع


فهرست مطالب:
فصل اول: چشم اندازی از مدیریت دانش
فصل دوم: مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک
فصل سوم: مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی
فصل چهارم: مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی
فصل پنجم: مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید و نوآوری
فصل ششم: عوامل کلیدی توفیق پیاده سازی مدیریت دانش