دانش: تعاریف متعددی برای دانش وجود دارد، حقایق، تجربیات و احساساتی که در اختیار یک فرد یا گروهی از افراد است.بخشی از دانش از اطلاعات بدست می آید ولی بسیار غنی تر و با مفهومتر از اطلاعات است، دانش شامل آشنایی، هوشیاری و درکی است که از تجربه یا مطالعه بدست می آید و ناشی از مقایسه، ایجاد اتصال بین موجودیت هاست.برخی از صاحب نظران بینش و معرفت را نیز در تعاریف خود دخیل می کنند.در یک سازمان دانش غالبا شامل اطلاعات کاربردی، ظرفیت موثر و دانش فنی است.
مدیریت دانش: خلق و در پی آن مدیریت محیطی که به واسطه آن خلق دانش، اشتراک، یادگیری، ارتقا، ساختاردهی و استفاده از دانش به منظور ایجاد منفعت و سود سازمان و مشتریان آن، مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.


استخراج دانش: آشکار سازی، تبدیل و کد کردن دانش پنهان و ذهنی به قوانین موجودیتهای معین و وارد نمودن آن به یک پایگاه داده.
قوانین دانش(Knowledge codification):فرایند تبیین و ثبت دانش به اشکال ساخت یافته تر، به طور معمول این فرآیند شامل استخراج دانش ذهنی از یک متخصص، آشکار سازی آن و قرار دادن آن در چارچوب و فرمتی است که به توزیع و درک آن کمک نماید.بالاترین سطوح ثبت دانش اغلب در نرم افزار های کامپیوتری دیده می شود.

مدیر دانش: یک نقش با مسئولیتهای طراحی و عملیاتی برای طراحی، پیاده سازی و فعال کردن طرحهای مدیریت دانش.
نقشه دانش: فرآیندی که توسط آن مشخص می شود سرمایه های دانش در یک سازمان در کجا هستند و جریان های دانش در این سازمان چگونه عمل می کنند، همچنین ارزیابی ارتباطات بین دارندگان دانش می تواند منابع، جریانها، محدودیتها و اتلاف دانش مورد انتظار را ترسیم نماید.

بازار دانش: بازاری برای خرید، فروش و داد وستد دانش. اینگونه بازارها اغلب امکانتی برای اعلام نیاز و ارائه پیشنهادات و همچنین برگزاری حراج و خرید و فروش دانش را فراهم می کند.

دانش صریح: حالتی از دانش که مستقل از دارنده یا دارندگان آن است و می تواند به سادگی منتقل شود، مانند مستندات، فیلم و ...

دانش ضمنی: در مورد دانش ضمنی دو تعریف ارائه شود:

1- دانش که توسط کاربر یا کنترل کننده آن مستند و به دانش آشکار تبدیل نشده است.
2- دانش یا لم هایی که افراد در ذهن دارند و در مقایسه با دانش آشکار بیان و نوشتن ان مشکل است، این نوع دانش شامل مهارت ها، تجربیات، بینش ها، قضاوتها و ادراکات است.


ارزیابی مدیریت دانش: فرآیند ارزیابی و ممیزی که از کیفیت و قابلیتهای مدیریت دانش در یک سازمان به عمل می آید. یک ایزار معمولی ارزیابی عموما دارای یک سری پرسشنامه هاست که سعی در شناخت قابلیتهای موجود و قابلیتهای مطلوب دارد.

دانشکار: فردی که همکاری او با کل سیستم از طریق دانشهایی است که در اختیار دارد یا طی فرآیندهای کاری با آن درگیر است. این گروه از افراد از نظر عملکرد در تضاد با افرادی هستند که کارشان معمولا فیزیکی است و یا از رویه های از پیش تعیین شده با گستره تفکر و تصمیم گیری کم عمل می گنند. و یا فردی که نقش او بر توانایی او در دستیابی به دانش و استفاده از آن متکی است.