عنوان کتاب: مدیریت دانش در سازمان ها (جلد اول)

تالیف و ترجمه : ناصر سیف اللهی- دکتر مجیدرضا داوری
ناشر: موسسه انتشاراتی آراد کتاب
چاپ اول: 88 - 1387
قیمت: 3800 تومان
شابک: 978-600-5297-40-9

مدیریت دانش در سازمان ها (جلد اول)


فهرست مطالب:
• فصل اول: چرا امروزه به مدیریت دانش اهمیت بیشتری داده می شود؟
• فصل دوم: دیدگاه عینیت گرا درباره دانش
• فصل سوم: دیدگاه عمل گرا درباره دانش
• فصل چهارم:چرا باید دانش خود را تسهیم کنیم؟
• فصل پنجم: اجتماع عمل
• فصل ششم: فرآیندهای دانش بین اجتماع عمل
• فصل هفتم: قدرت، تعارض و فرآیندهای دانش
• فصل هشتم: فناوری ارتباطات و اطلاعات و مدیریت دانش
• فصل نهم: فرهنگ سازمانی، خط مشی های مدیریت منابع انسانی(HRM) و مدیریت دانش
• فصل دهم: یادگیری و مدیریت دانش