مدیریت دانش رویکردی جامع

فهرست مطالب:
فصل اول: چشم اندازی از مدیریت دانش
فصل دوم: مدیریت دانش از منظر مدیریت استراتژیک
فصل سوم: مدیریت دانش از منظر سیستم های اطلاعاتی
فصل چهارم: مدیریت دانش از منظر رفتار سازمانی
فصل پنجم: مدیریت دانش از منظر مدیریت تولید و نوآوری
فصل ششم: عوامل کلیدی توفیق پیاده سازی مدیریت دانش

/ 0 نظر / 145 بازدید